Category Archives: Programmable

Posts about information technology

Functional programming không có gì to tát Continue reading

Posted on by Hoàng Minh Thắng | Leave a comment

Test Driven Development (TDD), why?

(Lưu ý: Tài liệu này được tôi viết với tư cách là một nhà thực hành. Mục đích chủ yếu là phân tích tính ưu việt của TDD với hi vọng giành được sự đồng tình của các nhà quản … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control)

(Lưu ý: Đây là một bài viết giới thiệu chung nhất về quản lí phiên bản. Bài viết hướng đến đông đảo người đọc: bạn không bắt buộc phải biết về CNTT để hiểu bài viết này. Bạn không bắt buộc phải … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment