Tag Archives: big steps

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control)

(Lưu ý: Đây là một bài viết giới thiệu chung nhất về quản lí phiên bản. Bài viết hướng đến đông đảo người đọc: bạn không bắt buộc phải biết về CNTT để hiểu bài viết này. Bạn không bắt buộc phải … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment