Tag Archives: phát triển

Test Driven Development (TDD), why?

(Lưu ý: Tài liệu này được tôi viết với tư cách là một nhà thực hành. Mục đích chủ yếu là phân tích tính ưu việt của TDD với hi vọng giành được sự đồng tình của các nhà quản … Continue reading

Posted in Programmable | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments