Tag Archives: thầy

Học văn… (tưởng tượng thôi!)

Suy nghĩ lẽ ra phải có của mấy vị suốt ngày đưa thông tin giáo điều về “ốp” dân ta, kiểu “Đấy, giá Việt Nam ta làm cái A, cái B, cái C… có phải là giờ sướng rồi không?”

Posted in Life is simply Uncategorizable | Tagged , , , , , | Leave a comment